Konferencja Międzynarodowa PDF Drukuj Email
środa, 16 lutego 2011 10:46
Bartłomiej H. Toszek

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej
"Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r."

 

 

W dniach 11-12 lutego 2011 r. w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa ?Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.?. Konferencja została zorganizowana przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą w Szczecinie, Związek Rolników Powiatu Uecker-Randow, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego i objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Ministra Rolnictwa Kraju Związkowego Mecklenburg-Vorpommern oraz Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej celem było omówienie założeń reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. oraz przedstawienie w tej kwestii stanowiska polskich, niemieckich i szwedzkich władz centralnych i regionalnych oraz organizacji i związków rolniczych. Natomiast w części poświęconej spotkaniu przedstawicieli środowisk naukowych przewidziano dyskusję dotyczącą nie tylko przyszłych zmian WPR, lecz również koncepcji polityki rolnej na szczeblu narodowym i europejskim, kształtowania i realizacji krajowej polityki rolnej w kontekście WPR, instytucjonalnych i funkcjonalnych instrumentów polityki rolnej UE oraz społeczno-ekonomicznych i politycznych uwarunkowań Wspólnej Polityki Rolnej.

Pierwszy dzień konferencji został otwarty wystąpieniami inauguracyjnymi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Prodziekana Wydziału Humanistycznego US prof. dr hab. Andrzeja Wojtaszaka, Prezesa Związku Rolników KZ Mecklenburg-Vorpommern Rainera Tietböhla oraz Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie Edwarda Sadłowskiego. W dalszej części spotkania Zastępca Dyrektora
ds. Analiz i Strategii w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Waldemar Guba przedstawił stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w kwestii proponowanych przez Komisję Europejską zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Natomiast niemiecki punkt widzenia w tej sprawie zaprezentował Minister Rolnictwa KZ Mecklenburg-Vorpommern dr Till Backhaus. Po krótkiej przerwie ten sam wątek został podjęty przez przedstawicieli środowisk rolniczych z Niemiec, Polski i Szwecji, tj. Prezesa R. Tietböhla, Prezesa E. Sadłowskiego oraz Wiceprzewodniczącą Federacji Rolników Szwedzkich Regionu Sk?ne Marianne Andersson. Z kolei swoją ocenę kierunków i tempa przekształceń Wspólnej Polityki Rolnej zaprezentowali posłowie do Parlamentu Europejskiego Werner Kuhn i dr Czesław Siekierski. Na zakończenie odbyła się dyskusja, w której aktywnie uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele polskich, niemieckich i szwedzkich instytucji publicznych, organizacji rolniczych, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność rolną oraz środowisk naukowych. Zamknięcia
dyskusji i podsumowania pierwszego dnia konferencji dokonał Prezes Związku Rolników Powiatu Uecker-Randow Harald Nitschke.

Następnego dnia spotkali się przedstawiciele czterech środowisk naukowych, którzy dyskutowali o Wspólnej Polityce Rolnej w aspekcie historycznym, politycznym, ekonomicznym oraz socjologicznym na płaszczyźnie krajowej (w tym regionalnej), europejskiej
i globalnej. Jako pierwszy wystąpił prof. A. Wojtaszak, który omówił główne determinanty powstania, funkcjonowania i przyszłe perspektywy rozwoju polityki rolnej Unii Europejskiej. Następnie prof. dr hab. Benon Szałek (Uniwersytet Szczeciński) dokonał analizy prakseologicznej WPR. Z kolei prof. dr hab. Maciej Walkowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zaprezentował Wspólną Politykę Rolną w perspektywie finansowej 2014-2020 stawiając równocześnie pytanie o charakter proponowanych modyfikacji tego instrumentu UE, natomiast dr Małgorzata Michalewska (Uniwersytet Wrocławski) rozważała polityczny kontekst przekształceń WPR po 2013 r. Kolejny panel konferencji zapoczątkował referat dr Małgorzaty Machałek (Muzeum Narodowe w Szczecinie), która opisała politykę rolną państwa polskiego na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej.
Następnie prof. dr hab. Bogdan Gębski (Uniwersytet Szczeciński) omówił tendencje przesunięć strukturalnych zmian jakości życia mieszkańców wsi zachodniopomorskiej. Po nim wystąpił mgr Andrzej Hoehle (Uniwersytet Szczeciński), który dokonał analizę stanowiska Prawa i Sprawiedliwości wobec postulowanych kierunków zmian Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. W III panelu konferencji wystąpił dr Bartłomiej H. Toszek (Uniwersytet Szczeciński) z referatem dotyczącym stanowiska szkockich i walijskich władz regionalnych i organizacji rolniczych wobec zmian WPR po 2013 r. Kolejnym prelegentem była mgr Justyna Kłys (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi) z referatem dotyczącym stanowiska Republiki Federalnej Niemiec w zakresie polityki rolnej w procesie akcesji państw Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej w latach 1998-2004. Jako ostatni zabrał głos
mgr Tomasz Grobla (Uniwersytet Szczeciński), który dokonał analizy implikacji chińskiej samowystarczalności na rozwój Wspólnej Polityki Rolnej, stawiając pytanie ?czy chińska żywność zniszczy rolnictwo Wspólnoty??. Obrady zostały podsumowane i zamknięte przez prof. A. Wojtaszaka.

Ograniczenia czasowe uniemożliwiające przeprowadzenie dyskusji dotyczącej
każdego z przedstawionych wystąpień skłoniły uczestników konferencji do sformułowania wniosku o potrzebie organizowania cyklicznych spotkań poświęconych polityce rolnej na szczeblu narodowym i ponadnarodowym, z udziałem przedstawicieli środowisk rolniczych i naukowych. W tym aspekcie konferencja ?Perspektywy rozwoju Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r.? ma szansę stać się istotnym wydarzeniem w procesie integrowania teoretyków i praktyków zajmujących się problemami rolnictwa, w ramach kolejnych konferencji oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.