Kim jesteśmy
Izby Rolnicze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
sobota, 05 grudnia 2009 23:40

Izby Rolnicze są wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego. Działają na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 roku. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, które płacą podatek rolny lub podatek dochodowy z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Członkowie Izby raz na cztery lata wybierają swoich przedstawicieli w gminach, przedstawiciele ci tworzą Radę Powiatową (w naszym województwie jest 18 powiatów). 2 osoby z każdej Rady Powiatowej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia ZIR (36 osób), które jest najważniejszym organem Izby - wybiera Zarząd, udziela mu absolutorium, uchwala budżet itd.

W skład Zarządu wchodzą obecnie następujące osoby:

  • Prezes: Edward Sadłowski
  • Wiceprezes: Zygmunt Adaszewski
  • Członek Zarządu: Krystyna Balcerzak
  • Członek Zarządu: Stanisław Baliński
  • Członek Zarządu: Julian Sierpiński
  • Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych: Leszek Dydyna

Więcej…
 
Historia samorządu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Admin   
sobota, 05 grudnia 2009 23:56

W dniu 30 czerwca 2008 roku upłynęło 10 lat od utworzenia samorządu rolniczego na Pomorzu Zachodnim i Środkowym. Jako pierwsza na ziemiach polskich powstała Wielkopolska Izba Rolnicza 110 lat temu w oparciu o ustawodawstwo pruskie. Dokumentem regulującym działalność izb rolniczych w II RP było Rozporządzenie Prezydenta RP o izbach rolniczych z 22 marca 1928 r. W okresie międzywojennym w Polsce funkcjonowało 13 izb rolniczych.

Wykazywały one wiele aktywności w zakresie oświaty rolniczej, wprowadzania postępu technicznego i racjonalizacji produkcji. Cieszyły się wysokim autorytetem w środowisku wiejskim. Po II wojnie światowej izby rolnicze zostały rozwiązane na podstawie dekretu Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1946 r. W czasie transformacji ustrojowej po 1990 roku podejmowano w naszym regionie próby utworzenia samorządu rolniczego. Już w 1992 roku w drodze od dolnych inicjatyw, w oparciu o ustawę o izbach gospodarczych, powołano Szczecińską Izbę Rolną, a nieco później Koszalińską Izbę Rolną. Pomimo podejmowania wielu pożytecznych działań, obie izby były jednostkami prywatnoprawnymi, Nie były instytucjami samorządu rolniczego i nie mogły podejmować zadań publicznych.

 

Więcej…